Институт по психодрама
За института
Институтът развива, популяризира и прилага идеите на психодрамата, социометрията и груповата динамика в индивидуалната и групова психотерапия, академичното образование, психотерапевтичното формиране и супервизията на клиничната практика, както и да насърчава психодраматичното мислене в терапевтичната и социалната практика.

Институтът стъпва на идеите за групите, груповите процеси и груповата психотерапия на Яков Леви Морено, Уилфред Бион, Зигфрид Хайнрих Фукс и др., като развива теорията и практиката на психодрамата, в търсене на среща с други дисциплини и области на познанието. От една стана, това са изкуствата и културата, представени от Шекспировия театър, Антонен Арто, идеите на Андре Бретон, практиката и творчеството на сюрреалистите, форум-театърът (театърът на потиснатите) на Аугусто Боал и др. От друга страна, това са идеи, идващи от други психотерапевтични направления, като груповата анализа, психоанализата и психоаналитичната теория за обектните отношения; социалните практики с деца и възрастни; психологическото консултиране; образованието и др.

Институтът е акредитиран обучителен институт към FEPTO (Федерация на европейските тренинг организации по психодрама) от юни 2012 година.

В работата си институтът спазва възприетите етични норми на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации (FEPTO), Българското дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ), Европейската асоциация по психотерапия (EAP) и Българската асоциация по психотерапия (БАП).
Събития
Институтът по психодрама към Червената къща" и Фондация „Психотерапия 2000" в партньорство с Българското дружество по психодрама и групова терапия представят:
Да срещнеш Габриеле
8 декември | събота | 18:00 | зала Пеша Николова| Вход с покани
"Червената къща" представя:
Антракт / Психодраматично обсъждане на случаи
7 декември | петък | 19:15 | зала Пеша Николова | вход: 15 лв.
„Червената къща" представя:
Не/очаквани истории
4 ноември | неделя | 15:00 | зала Пеша Николова | вход свободен
Магистърска програма „Артистични психосоциални практики и психодрама" представя:
Пубилчни защити на магистри
24 юли | вторник | 13:00 | бг | НБУ, зала 405, корпус I | вход свободен
Издателска къща „КХ – Критика и хуманизъм" и Българското общество по групова анализа и групови процеси представят:
На сцената на теорията: Психодрама и психоанализа: Пол Холмс
8 юни 2018 | петък | 19:00 | пърформанс-премиера на книга | Пеша Николова | бг | вход свободен
Обучение
Обучението по психодрама, социометрия и групова терапия предлагано от Института по психодрама е в хармония и подкрепа на Старсбургската декларация за психотерапията от 1990 година цитирана по-долу:

"В съответствие с целите на Световната здравна организация (СЗО), споразумението за недискриминация, валидно в рамките на Европейския съюз (ЕС) и предназначено за Европейското икономическо пространство (ЕИП), и принципа за свободно движение на хора и договори, долуподписаните се споразумяват за следните основни принципи:
1. Психотерапията е независима научна дисциплина, (различна от психологията и психиатрията), чиято практика представлява независима и свободна професия.
2. Обучението по психотерапия се провежда на високо, квалифицирано и научно ниво.
3. Съществуването на множество психотерапевтични методи е осигурено и гарантирано.
4. Цялостното психотерапевтично обучение обхваща теория, личен опит и практика под супервизия с адекватно познаване на различните психотерапевтични процеси.
5. Достъпът до обучение по психотерапия е чрез различни предварителни квалификации, от областите на социалните науки и науките за човека.
Страсбург, 21 октомври 1990 г."

Продължителност и съдържание на обучението
Общата продължителност на обучението по психодрама, социометрия и групова терапия е 3,200 учебни часа, от които:
- 1,800 учебни часа базисно общообразователно обучение в рамките на университетско образование и/или в специализирано образование по психотерапия (не по-малко от 3 години)
- 1,400 учебни часа специализирано обучение в метода (не по-малко от 4 години)
Обучението включва следните елементи:
- Личен опит - включва себепознание, себерефлексия и лична терапия
- Теоретично обучение – включва базисна общообразователна и теоретична подготовка по психотерапия и специфична теория за метода
- Практика – включва създаване и водене под супервизия на собствена група
- Стаж - в социални, културни институции или м институция за психично здраве или еквивалентен професионален друг опит включващ работа с хора в психо-социален контекст, психо-социални кризи и взаимодействие с други специалисти в областта на психичното здраве и социалните процеси
Супервизията на практиката, обучението и личната терапия (собствен опит) се извършват от квалифицирани специалисти.

I. Магистърска програма „Артистични психо-социални практики и психодрама“

Основен елемент от академичната обучителна дейност на института е развитието на Магистърската програма „Артистични психо-социални практики и психодрама“, която се осъществява съвместно с Нов български университет.

Програмата беше създадена на 9 юли 2002 г., когато натрупаният опит в практическа работа и неформално обучение в груповата работа с креативни средства от социалната програма на Червената къща даде възможност да се аргументира и демонстрира значимостта и възможните приложения на този подход и програмата получи акредитация в един от водещите университети в страната.

Магистърската програма е практически ориентирана и предлага специализирани курсове върху познанието за човека, взаимоотношенията и социалните роли. Основна нейна цел е придобиването на знания за човека и неговото обкръжение и взаимодействията между тях през перспективата на креативността и спонтанността като базисни категории на личностното израстване и автономност. Програмата се фокусира върху работата с хора на базата на различни експресивни психо-социални подходи – психодрама, социометрия, групова динамика, ролеви анализ, ролева игра и др. с цел придобиване на умения за консултиране, решаване на проблеми и оптимизиране на личностните взаимодействия в индивидуален, групов и организационен контекст, при вземане на решения, управлението на хора, екипи и др.

Специалност: Социална работа чрез изкуства и психодрама
Квалификация: Магистър по артистични психо-социални практики и психодрама

Последната акредитация на програмата от Националната агенция за оценяване и акредитация в професионална област „Социални дейности“ е от 2013 година.

Информация и контакти: www.nbu.bg / www.redhouse-sofia.org; Цветелина Йосифова: [email protected], 0888 952 500.

Академична година 2018/19

II. Обучителна програма по психодрама, социометрия и групова терапия (съвместно с Фондация „Психотерапия 2000“)

Информация и контакти: [email protected].
Психотерапия
I. Опит в групи чрез психодрама, социометрия и групова терапия

Как мислим? В думи или в образи? Кое се ражда първо в психичното – мисълта или фантазията? Психодрамата е подход, насочен към изследване на тази проблематика. Изследването е групово, чрез сценично поставяне на различни човешки, ежедневни и екзистенциални ситуации. В тях участват както авторите на личните истории, така и останалите членове на групата, след което процесът се осмисля и тълкува – сценично и аналитично – от водещия и останалите участници в групата.

Групите са отворени за желаещи да изследват лични преживявания и проблематика.

Целта е подобряване на способностите на участниците за справяне с тревожността и напреженията, препятстващи развитието на човека. Груповата работа е ориентирана към повишаване на чувствителността към собствения опит и към опита на другите, създаването на житейски сценарий, включващ историята на участниците, настоящето и бъдещето, както и постигането на удовлетворителни отношения със себе си и с другите.

Работата в група дава възможност за сценично изследване на преживелищния опит на участниците, анализирането му и подобряването на способността за оползотворяването на този опит в личния и професионалния живот на участниците.

Групите са подходящи за:


• професионалисти и обучаващи се в областта на психологията, социалните дейности, медицината, психотерапията, изкуствата, педагогиката и др.;
• хора от други професии, сфера на интереси и дейности с желание за натрупване на личен опит в група;
• психодрама-терапевти, психотерапевти от различни школи, консултанти, желаещи да актуализират опита и професионалните си умения в група.

Регулярност: Всяка от групите се провежда веднъж седмично, вечер след работно време или следобед. Продължителността на една сесия е между 2 ч. и 15 мин. и 2 ч. и 30 мин.

Водещи на групите: Цветелина Йосифова – регистриран психотерапевт, психодрама-терапевт, групов аналитик; д-р Давид Иерохам – регистриран психотерапевт, психодрама-терапевт и психиатър. В някои от групите като ко-водещи се включват и други членове на екипа на института.

Включване в група: Включването става след изпращане на заявка по e-mail и провеждане на предварително индивидуално интервю. Заявката е нужно да съдържа име, фамилия, пол, възраст, професия (занимание), телефон и електронен адрес за обратна връзка; и кратко описание защо желаете да се включите в група и върху кои лични обстоятелства бихте работили. Заявките се изпращат до [email protected].

Срок за изпращане на заявки: 8 октомври 2017 г.

За информация и въпроси:
0888 952 500


II. Индивидуална психотерапия

Екипът на института предлага индивидуална психотерапия.

За записване на час и насочване: 0888 952 500
Супервизия на практиката
Антракт
Клинична конфeренция за психодраматично обсъждане на случаи
Думата супервизия се състои от две думи: super и vision. Приемаме, че super означава над, а vision означава въображение (поглед). Един от главните проблеми, които хората от помагащите професии, и въобще работещите с хора имат, е намирането на човешки и професионални подходи, когато енергията и ентусиазмът им започнат да се изчерпват. Обикновено търсенето на нови подходи става чрез неформални срещи с колеги, екипни обсъждания, индивидуална и групова супервизия от по-опитни професионалисти и др. Често обаче това никога не се случва.

Целта на „Антракт“ е да окаже човешка и професионална подкрепа на работещите с хора, както и на студенти, обучаващи се в различни психотерапевтични и социални подходи, като така да се подпомогне развиването на индивидуален стил на работа, съвместим с личните ресурси, теоретични подходи и използвани терапевтични методи на всеки участник.

Клиничната конференция „Антракт“ се води от д-р Давид Иерохам и се провежда веднъж месечно в петък от 19:15 ч., от ноември до юли.

Включването
в „Антракт“ става след получаване на лична покана за участие.

За заявки: [email protected].
Развитие на теорията
Институтът развива и популяризира теорията на психодрамата като провежда литуратурни семинари, клинични изследвания, изготвя публикации и сътрудничи при издаването на професионална литература. Основен партньор на института в издателската дейност е Издателска къща „Критика и хуманизъм“.
Обяви
Магистърската програма набира студенти за учебната 2019/20

Магистърска програма „Артистични психо-социални практики и психодрама“ е съвместна програма на Нов български университет (НБУ) и Центъра за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“ и е основен елемент от образователната програма на къщата.

Програмата е практически ориентирана и предлага специализирани курсове върху познанието за човека, взаимоотношенията и социалните роли. Основна нейна цел е придобиването на знания за човека и неговото обкръжение и взаимодействията между тях през перспективата на креативността и спонтанността като базисни категории на личностното израстване и автономност. Програмата се фокусира върху работата с хора на базата на различни експресивни психосоциални подходи – психодрама, социометрия, групова динамика, ролеви анализ, ролева игра и др. с цел придобиване на умения за консултиране, решаване на проблеми и оптимизиране на личностните взаимодействия в индивидуален, групов и организационен контекст, при вземане на решения, управлението на хора, екипи и др. Предлаганото обучение е с практическа насоченост в област изкуство и социални дейности и продължава две години или четири семестъра.

От юни 2012 година Центърът за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“ е лицензиран като пълноправен обучителен институт към FEPTO (Федерация на европейските обучителни организации по психодрама).

В програмата се приемат завършили бакалавърска степен в областта на:

• психологията, социалната работа, педагогиката, специална педагогика, хуманитаристиката, социологията, философията, медицината; мениджмънт в здрвеопазването и др.;
• различните изкуства (театър, музика, танц, визуални изкуства и др.);
• икономиката; управлението на културни дейности, културологията, културната политика; публични политики и др.

Приемът в програмата се извършва на базата на 1. мотивационно есе и 2. приемно интервю.

Завършилите придобиват специалност „Социална работа чрез изкуства и психодрама“ и професионална квалификация: „Магистър по артистични психо-социални практики и психодрама“.

Консултации, приемно интервю и стипендии

Консултации:

10, 12 септември - от 10:00 до 11:00 ч. в „Червената къща";
17 септември – от 9:00 до 10:00 ч. в „Червената къща".
По допълнителна уговорка могат да бъдат провеждани предварителни консултации по Skype и/или Viber.

Приемно интервю: 19 септември от 10:00 до 16:30 ч. в НБУ.

За явяване на приемно интервю е необходимо предварително да се регистрирате като кандидат-студент. Документи за кандидатстване се подават Студентския център на НБУ в София или в локалните центрове на НБУ във Варна, Видин и Пловдив. Повече информация на www.nbu.bg

Мотивационното есе, с което се кандидатства, трябва да бъде предварително подготвено и представено на приемното интервю.

НБУ предлага възможности за получаване на стипендии. Повече за процедурата за отпускане на стипендии може да научите на www.nbu.bg.

За предварителни въпроси, Viber или Skype консултации и контакт:
Цветелина Йосифова, 0888952500, e-mail: [email protected]

Полезни адреси: Червената къща: ул. „Любен Каравелов“ 15, София 1142
Нов български университет: ул. „Монтевидео“ 21, София 1618.
Екип
 • Александрина Алексова
  Клиничен психолог, Психодрама-терапевт
 • д-р Давид Иерохам
  Регистриран психотерапевт, Психодрама-терапевт, Психиатър
 • Лора Величкова
  Психодрама-асистент, Групов аналитик

 • Невена Борисова
  Психодрама-терапевт
 • Николай Божков
  Социален психолог, Психодрама терапевт, Групов аналитик

 • Светлина Колева
  Психолог детско развитие, Психодрама терапевт
 • Теодор Котов
  Психодрама терапевт, Психоаналитично ориентиран психотерапевт

 • Тошка Иванова
  Психодрама асистент

 • Цветелина Господинова
  Психодрама терапевт, Групов аналитик
 • Цветелина Йосифова
  Регистриран психотерапевт, Психодрама терапевт, Групов аналитик, Ръководител на екипа

 • Юлияна Сайска-Павлова
  Психодрама терапевт
Контакти
Цветелина Йосифова
М: 0888 952 500
Е: [email protected]
Skype: tzvetelinaiossifova
Viber и WhatsApp на номера по-горе.