Покани за участие
KОНТРАПЛАН | Подайте предложение за представяне на ново българско късометражно кино до 30 март
КОНТРАПЛАН платформа за българско късометражно кино
Подайте предложение за представяне на ново българско късометражно кино
Крайният срок е 30 март, 2018
До 10 март Центърът за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов" набира предложения за представяне на български късометражни филми в рамките на платформата „Контраплан" - април - ноември 2018 г.

Платформата „Контраплан" започна през 2016 г. и цели да даде още една възможност на авторите на филмите да се срещнат с разнообразна публика и други професионалисти в сферата на киното, да обсъдят своите творби и да получат обратна връзка.

Срещите се осъществяват като дискусионен клуб – прожекция и дискусия с участието на авторите, водещ и гост професионалист. В рамките на една прожекция се представят средно три филма. Всеки филм е последван от разговор, в който публиката също се включва.

Входът е свободен. Прожекциите са на български език с английски субтитри, а дискусиите – на български.

До момента в платформата „Контраплан" са представени около 40 филма.

„Контраплан" е финансиран от Програма „Култура" на Столична община за 2016, 2017 и 2018 година.

Моля, изпращайте предложенията до: Антоний Дончев, е-mail: [email protected], моб.: 0884 119 668.

Краен срок: 30 март, 2018.
ДЕБЮТИ НА ГРАНИЦАТА – свободна арт сцена за съвременно изкуство София 2017
Подайте своя новаторски проект в областта на съвременния театър и танц за „Дебюти на границата“
Крайният срок е 15 септември, 2017
Какво?
„ДЕБЮТИ НА ГРАНИЦАТА – свободна арт сцена за съвременно изкуство – София 2017“ е възможност за представяне на оригинални съвременни проекти в областта на театъра и танца. „Дебюти на границата“ насочва вниманието към новото и изненадващото, към изкуството, което провокира границите на отделните жанрове и трудно намира място в обичайните културни пространства.

Кой може да участва?
Всеки автор или продуцент може да се обърне към нас със завършени проекти за представяне в рамките на „Дебюти на границата“.

Защо?
„Дебюти на границата“ има своите успешни издания с представяне на премиерни и експериментални произведения с участието на повече от сто автори и изпълнители. Червената къща се утвърди като естествения дом на необичайните гледни точки в изкуството.

Какъв е крайният срок?
Очакваме вашите предложения в свободна форма най-късно до 15 септември 2017 г. на адреса на Червената къща или на електронна поща: [email protected]. Лице за контакт: Антоний Дончев: 0884 11 96 68.

Предимство ще имат дебютите и премиерите. Червената къща поема печатната и електронна разгласа и осигурява мястото за представяне на проектите. Производствените разходи се покриват от самите продуценти, автори, участници. Предвижда се минимално подпомагане на производствените разходи само в отделни случаи.

Кога и къде ще бъдат представени избраните проекти?
От 1 октомври до 31 декември 2017 г. в Центъра за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“, ул. „Любен Каравелов“ 15, София 1142.
Магистърска програма „Артистични психо-социални практики и психодрама“
Магистърската програма набира студенти за учебната 2017–18
Приемното интервю ще се проведе на 21 септември, 2017, от 9:30 часа в Нов български университет
Магистърска програма „Артистични психо-социални практики и психодрама“ е съвместна програма на Нов български университет (НБУ) и Центъра за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“ и е основен елемент от образователната програма на къщата.

Програмата е практически ориентирана и предлага специализирани курсове върху познанието за човека, взаимоотношенията и социалните роли. Основна нейна цел е придобиването на знания за човека и неговото обкръжение и взаимодействията между тях през перспективата на креативността и спонтанността като базисни категории на личностното израстване и автономност. Програмата се фокусира върху работата с хора на базата на различни експресивни психо-социални подходи – психодрама, социометрия, групова динамика, ролеви анализ, ролева игра и др. с цел придобиване на умения за консултиране, решаване на проблеми и оптимизиране на личностните взаимодействия в индивидуален, групов и организационен контекст, при вземане на решения, управлението на хора, екипи и др. Предлаганото обучение е с практическа насоченост в област изкуство и социални дейности и продължава две години или четири семестъра.

От юни 2012 година Центърът за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“ е лицензиран като пълноправен обучителен институт към FEPTO (Федерация на европейските обучителни организации по психодрама).

В програмата се приемат завършили бакалавърска степен в областта на:

• психологията, социалната работа, педагогиката, специална педагогика, хуманитаристиката, социологията, философията, медицината; мениджмънт в здрвеопазването и др.;
• различните изкуства (театър, музика, танц, визуални изкуства и др.);
• икономиката; управлението на културни дейности, културологията, културната политика; публични политики и др.

Приемът в програмата се извършва на базата на 1. мотивационно есе и 2. приемно интервю.

Завършилите придобиват специалност Социална работа чрез изкуства и психодрама и професионална квалификация: „Магистър по артистични психо-социални практики и психодрама“.

Консултации, приемно интервю и стипендии

Консултации:
14, 19 септември от 13:00 до 15:00 ч. – Червената къща

Приемно интервю:
21 септември от 09:30 ч., зала 404, корпус II на НБУ

За явяване на приемно интервю е необходимо предварително да се регистрирате като кандидат-студент. Документи за кандидатстване се подават Студентския център на НБУ в София или в локалните центрове на НБУ във Варна, Видин и Пловдив. Повече информация на www.nbu.bg

Мотивационното есе, с което се кандидатства, трябва да бъде предварително подготвено и представено на приемното интервю.

НБУ предлага възможности за получаване на стипендии. Повече за процедурата за отпускане на стипендии може да научите на www.nbu.bg.

За предварителни въпроси, консултации и контакт:
Цветелина Йосифова, моб. 0888952500, e-mail: [email protected]

Полезни адреси:
Червената къща: ул. „Любен Каравелов“ 15, София 1142
Нов български университет: ул. „Монтевидео“ 21, София 1618
Подробно описание
Проектът се стремеше да подобри връзките и допринесе за устойчиво и ефективно действие на неправителствените организации, работещи по въпросите на децата в институции, да улесни разпространението на алтернативни форми на грижа и да повдигне публичен разговор по проблемите на децата в институции и дневния ред в тази сфера.

Програмата е интердисциплинарна и практически ориентирана. Тя предлага знания за индивида, междуличностните отношения и човешкото поведение в социалния контекст. Основа и методология на програмата са философията, теоретичните подходи и методи на психодрамата и груповите процеси, както и на приложението на изкуствата и експресивните подходи в психо-социалните практики и работата с хора.

Обучението в програмата преминава през теоретико-практически курсове и семинари върху: съвременни психологически теории, теории за изграждането на психичните структури, психодрама и психоанализа, психо-социални практики и методи като психодрама, социометрия, групова динамика, ролеви анализ, теория и практика на плейбек и уличния театър, форум театъра, изкуство терапия, теория на ролевите игри и др.

Извънаудиторните учебни форми включват участие в проекти под супервизия, самостоятелна работа, разработване на проект, семинари, самостоятелни научни разработки, супервизия и др.
Инициатор и основен партньор в развитието на програмата е Центърът за култура и дебат "Червената къща „Андрей Николов" (www.redhoude-sofia.org).

Вдъхновители и автори на програмата:
Д-р Давид Иерохам и Цветелина Йосифова

Департаменти, предложили програмата:
Здравеопазване и социална работа; Театър

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Социална работа чрез изкуства и психодрама
Квалификация: Магистър по артистични психо-социални практики и психодрама

Компетенции на завършилите програмата:
Завършилите програмата притежават знания и умения за:
– човека и неговото обкръжение, както и взаимодействията между тях през перспективата на креативността и спонтанността като базисни категории на личностното израстване и автономност;
– работа с хора на базата на различни експресивни психо-социални подходи - елементи от психодрамата, социометрия и групова динамика, ролеви анализ, ролева игра и др.;
– провеждане на различни видове консултативни практики с индивиди, групи, общности и институции в сферата на изкуствата, образованието, социалните дейности, здравеопазването; консултиране на решаването на проблеми в индивидуален, групов и организационен контекст при вземане на решения, оптимизиране на личностните взаимодействия; организационното функциониране, управлението на хора, екипи и др.;
– работа в интердисциплинарни екипи с артисти, психолози, педагози, социални работници, лекари, мениджъри и други специалисти при реализирането на проекти с хора в неравностойно социално положение, психично болни, жертви на насилие и т.н.;
– провеждане на изследвания в областта на изкуствата и човешките взаимоотношения в различен културен контекст.

Професия и възможни заемани длъжности:
Завършилите програмата получават реализация в различни организации, проекти, инициативи и екипи в сферата на груповите процеси, психо-социално консултиране в общността, социалните дейности, културата и изкуствата, образованието, консултативните практики с възрастни и деца и др.

Една част от завършилите създават свои организации или самостоятелно инициират дейности и проекти в различни социални и културни институции. Друга част от студентите се насочват към консултативна работа чрез изкуствата и креативни средства или продължават обучението си по психодрама и психотерапия.
Описание на програмата по курсове и семестри
Първа година, Първи семестър
Лекционни аудиторни курсове (кредитни)

АРРМ121 Въведение в действените методи и подходи
30 ч., 3 кр.
доц. Възкресия Вихърова, д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ122 Драмата на личността в различните психологически теории (Играещият човек)
30 ч., 3 кр.
доц. д-р Златка Михова, д-р Давид Иерохам, Златко Теохаров
АРРМ103 Психодрама и тълкуване на приказки
30 ч., 3 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова, доц. д-р Диана Циркова, Мален Маленов
АРРМ104 Социометрични подходи
30 ч., 3 кр.
доц. д-р Харалан Александров, Златко Теохаров
АРРМ100 Конфликти в соц работа и разрешаването им в практиката
30 ч., 3 кр.
д-р Галина Маркова и екип
APPM304 Драма без сценарий
30 ч. 3 кр.
доц. Снежина Петрова, Мален Маленов, Цветелина Господинова
APPM113 Невронауките и човешкото поведение
30 ч., 3 кр.
проф. д-р Ивайло Търнев, д.м.н.
Извънаудиторни учебни форми (кредитни)
АРРМ107 Проект: Участие в изследователски проект под супервизия І част
60 ч., 6 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова, д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ110 Семинар: Практически семинар на гост-лектор и екип І част
30 ч., 3 кр.
проф. д-р Виолета Боянова, Цветелина Йосифова
АРРМ119 Семинар: Супервизия и разглеждане на казуси І част
30 ч., 3 кр.
проф. д-р Ивайло Търнев, д.м.н., д-р Давид Иерохам
АРРМ120 Практика І част
60 ч., 6 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова, доц. д-р Диана Циркова, д.п.
АРРМ312 Самостоятелна работа: Проучване, анализ и разработване на проект І част
30 ч., 3 кр.
Цветелина Йосифова, д-р Галина Маркова

Първа година, Втори семестър
Лекционни аудиторни курсове (кредитни)

АРРМ106 Развитие на терапевтичната идея. Разглеждане на казуси
30 ч., 3 кр.
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
APPM221 Практически ролеви тренинг
30 ч., 3 кр.
доц. Възкресия Вихърова, д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
APPM223 Психологични теории за развитието през призмата на драмата
40 ч., 4 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова, доц. д-р Диана Циркова, Йовко Иванов
АРРМ117 Сценичен анализ и тълкуване на текст
30 ч., 3 кр.
доц. Възкресия Вихърова, д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ222 Човекът и неговите отношения (Човекът в контекста)
30 ч., 3 кр.
доц. д-р Златка Михова, д-р Давид Иерохам, Златко Теохаров
АРРМ118 Принципи на създаването на кратка сценична форма
30 ч., 3 кр.
доц. Снежина Петрова, гл. ас. Ася Иванова, Цветелина Господинова, Десислава Морозова
АРРМ124 Основни функционални нарушения при работа с деца
30 ч., 3 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова
Извънаудиторни учебни форми (кредитни)
АРРМ111 Проект: Участие в изследователски проект под супервизия ІІ част
60 ч., 6 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова, д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ112 Семинар: Практически семинар на гост-лектор и екип ІІ част
30 ч., 3 кр.
проф. д-р Виолета Боянова, Цветелина Йосифова
АРРМ320 Семинар: Супервизия и разглеждане на казуси ІІ част
30 ч., 3 кр.
проф. д-р Ивайло Търнев, д.м.н., д-р Давид Иерохам
АРРМ320 Практика ІІ част
60 ч., 6 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова, доц. д-р Диана Циркова, д.п.
АРРМ316 Самостоятелна работа: Проучване, анализ и разработване на проект ІІ част
30 ч., 3 кр.
Цветелина Йосифова, д-р Галина Маркова

Втора година, Трети семестър
Лекционни аудиторни курсове (кредитни)
АРРМ115 Теория и практика на груповия процес (групи, организации и общности)
30 ч., 3 кр.
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ302 Психодрама и психоанализа
30 ч., 3 кр.
д-р Давид Иерохам
АРРМ303 Психоанализа и изкуство
30 ч., 3 кр.
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ311 Краят на интерпретациите
30 ч., 3 кр.
проф. д-р Камелия Николова, д.изк., доц. д-р Георги Арнаудов
АРРМ329 Човекът и културата
30 ч., 3 кр.
доц. д-р Харалан Александров, Цветелина Йосифова, Десислава Морозова
АРРМ331 Психодрама и групова работа със сънища
30 ч., 3 кр.
доц. Възкресия Вихърова, д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова, Ваня Недялкова
APPM332 Психодрама и обектни отношения
30 ч., 3 кр.
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
Извънаудиторни учебни форми (кредитни)
АРРМ211 Стаж
15 кр.
проф. д-р Ивайло Търнев, д.м.н., д-р Давид Иерохам, Диана Циркова, д.п., Цветелина Йосифова

Подготвителен семестър
В подготвителния семестър студентът, по препоръка на директора на програмата, взема от 1 до 5 допълнителни аудиторни и от 1 до 6 извънаудиторни курсове измежду посочените по-долу.

Лекционни аудиторни курсове (кредитни)
АРРМ125 Въведение в теорията на психодрамата, социометрията и груповата терапия
30 ч., 3 кр.
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ126 Въведение в теорията на психоанализата
30 ч., 3 кр.
д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ127 Въведение в теорията на групите и груповата динамика
30 ч., 3 кр.
доц. д-р Харалан Александров, Цветелина Йосифова
АРРМ128 Въведение в системната теория
30 ч. 3 кр.
доц. д-р Златка Михова и екип
АРРМ129 Въведение в арт методи и социални практики
30 ч., 3 кр.
доц. Възкресия Вихърова, Десислава Морозова, Цветелина Господинова
Извънаудиторни учебни форми (кредитни)
АРРМ130 Проект: Участие в изследователски проект като наблюдател
60 ч., 6 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова, д-р Давид Иерохам, Цветелина Йосифова
АРРМ131 Семинар: Практически семинар на гост-лектор
30 ч., 3 кр.
проф. д-р Виолета Боянова, Цветелина Йосифова
АРРМ132 Семинар: Супервизия и разглеждане на казуси - наблюдение
30 ч., 3 кр.
проф. д-р Ивайло Търнев, д.м.н., д-р Давид Иерохам
АРРМ133 Практика в екип
60 ч., 6 кр.
доц. д-р Екатерина Тодорова, доц. д-р Диана Циркова, д.п.
АРРМ134 Самостоятелна работа: Проучване и анализ
30 ч., 3 кр.
д-р Галина Маркова, Цветелина Йосифова
АРРМ214 Стаж
15 кр.
проф. д-р Ивайло Търнев, д.м.н., д-р Давид Иерохам, Диана Циркова, д.п., Цветелина Йосифова
Електронен каталог 2017/ 2018
Електронния каталог ще намерите тук →
КОНТРАПЛАН – платформа за българско късометражно кино
Подайте предложение за представяне на ново българско късометражно кино
Крайният срок е 15 септември, 2017
До 15 септември Центърът за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“ набира предложения за представяне на български късометражни филми в рамките на платформата „Контраплан“. Филмите ще бъдат показани през октомври и ноември 2017 г.

Платформата „Контраплан“ започна през април 2016 г. и цели да даде още една възможност на авторите на филмите да се срещнат с разнообразна публика и други професионалисти в сферата на киното, да обсъдят своите творби и да получат обратна връзка.

Срещите се осъществяват като дискусионен клуб – прожекция и дискусия с участието на авторите, водещ и гост професионалист. В рамките на една прожекция ще бъдат представени три филма. Всеки филм ще бъде последван от разговор, в който публиката може да се включи във всеки един момент.

Входът е свободен. Прожекциите са на български език с английски субтитри, а дискусиите – на български.

До момента платформата „Контраплан“ е представила 20 филма.

„Контраплан“ е финансиран от Програма „Култура“ на Столична община за 2016 и 2017 година.

Моля, изпращайте предложенията до: Антоний Дончев, е-mail: [email protected], моб.: 0884 119 668.

Краен срок: 15 септември 2017.