Да бъдеш голям…
Менторска програма за подкрепа на деца и семейства в общността и превенция на отпадането от училище

ноември 2014–април 2016
84% от децата, които не могат да четат и пишат, имат родители, които не могат да четат и пишат…
Отпадането от училище е риск, съпътстващ младия човек в израстването му: бележи трайно индивидуалната му история и качеството му на живот в бъдеще. През историята му повлиява и обществения живот, бъдещото ни като общност. Училището е значимата социална територия извън семейната, полагаща грижи за децата/младежите. При трайното намаляване на раждаемостта остава висок делът на отпадащите от училище.

Нужни са допълващи училищни политики: заедно с училищните управи предлагаме менторска програма за подкрепа на 60 деца, младежи и семейства в риск от София. Ще включим в активна доброволна работа 60 изявени студенти от специалности, близки до идеите ни и занимаващи се с развитието на човека, неговите отношения и социално участие.

Търсим да променим постиженията на децата в училище, начините, по които си представят бъдещето, свързаността им с училищна/семейна среда, себеоценката им; да въвлечем студентите ментори в решаването на тази и други значими социални каузи; да заявим менторството като естествен, деликатен, устойчив, приложим подход за трайно снижаване на риска от отпадане; да работим за налагането му като социално-образователна практика, която да обхваща по-широки групи в риск.
Партньори
Признат капацитет в ориентирана към практиката академична подготовка според добрите стандарти в областта на науките за човека и обществото, природните науки, новите технологии, изкуствата; дълготрайно успешно партньорство с Червената къща по социални проекти; участва в представянето на проекта пред студенти/по училища и в подбора на менторите.
Ключово познание и експертиза за училищната среда; с пряк интерес от успешни резултати; припознава в нас партньор, с който да ги постигне; участва в избора на училища/подбора на деца/младежи. РИО София и НБУ ни партнират и в публичните срещи/дискусии.
Дейности
В рамките на целия проект се предвижда сформиране на 60 двойки студент ментор – дете/младеж, по 30 за всяка от годините, които ще се срещат 2 пъти седмично по 2 часа в продължение на 6–7 месеца. Времето за тези срещи ще е съобразено с учебния план, като студентите ментори предварително договарят срещите с класния ръководител и уведомяват семействата на децата. Работата на всеки ментор се следи пряко от координатора на проекта, който също е във връзка с училището и семействата на включените деца/младежи и осъществява текущи индивидуални срещи с тях.

Предвиждаме също провеждането на:

  • 4 групови срещи на родителите;
  • 4 групови срещи на училищния персонал;
  • 4 публични дискусии за запознаване на специализирани групи/широката общественост с проблемите на риска от отпадане;
  • създаването електронен наръчник с описание на методологията/процедурите на работа, за да улесним прилагането и популяризираме постигнатото.
  • За изграждане на капацитет, отговорност, професионално развитие на студентите ще има две 2-дневни въвеждащи обучения, по едно за всеки цикъл на проекта, и текуща групова ежемесечна супервизия (общо 14 срещи за целия период на проекта) с обратна връзка/подкрепа на работата им.
Финансова подкрепа
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Гъливер клиринг хауз“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Продължителност
Проектът е с продължителност от 18 месеца – от 28 октомври 2014 до 28 април 2016 г. и обхваща 1,5 учебни години – 2014–2015 и 2015–2016.
Публикации
В рамките на проекта бе издаден Наръчникът за менторска работа „Да бъдеш голям. Да бъдеш малък. За приятелството“. Вижте откъс от него и го свалете от връзката по-долу.
Събития
ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА „АНДРЕЙ НИКОЛОВ“ ПРЕДСТАВЯ:

Ученикът – в каталог?

3 март 2016 | дискусия | Червена зала

Родителите неизбежно опознават отново образователната система, отглеждайки децата си. Училището често оставя трайни следи върху ученика, заради начините, по които „системата“ го описва – умен, глупав, бърз, бавен, способен, неспособен, адаптивен, неадаптивен и т.н. Поставя ли училището етикети и как те повлияват по-нататъшния образователен и житейски път на ученика? Доколко позволяваме това на системата и доколко системата съществува чрез етикетиране? С участието на: педагози, ресурсни учители, психолози, родители, ментори, представители на МОН, РИО София, НПО и др.
ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА „АНДРЕЙ НИКОЛОВ“ И БЪЛГАРСКО КИНООБЩЕСТВО ПРЕДСТАВЯТ:

Подслон
2010, 88 мин., реж. Драгомир Шойлев

31 март 2016 | прожекция и разговор | 97-мо СОУ „Братя Миладинови“, ж.к. Люлин 5

12-годишният Радо, син на треньора по водна топка Стойчев, вече е почти пънкар. Господин Стойчев не може да разбере защо, след като е бил добър баща, синът му е готов на всичко, за да избяга с „първите срещнати на улицата наркомани“. Прожекцията цели да запозне учениците с различни аспекти на киноезика и различни видове естетика и е последвана от разговор, в който те ще имат възможност да изразят своето мнение, отношение и чувства към персонажите от филма, както и да споделят собствен опит и лични преживявания.
ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА „АНДРЕЙ НИКОЛОВ“ ПРЕДСТАВЯ:

АзБучни истини – за обучението по български език

26 април 2016 | дискусия |Червена зала

Езикът съпровожда израстването и разгръщането на социалните роли у детето. Как училището работи с този фин и могъщ инструмент в полза на ученика? Усвоява ли се българския език когато се преподава на деца с друг майчин език? Нужно ли е на децата от малцинствен произход в българското училище и на децата от българските общности в чужбина българският да се преподава като чужд език? С участие на педагози, ресурсни учители, психолози, родители, ментори, представители на МОН, РИО София, НПО и др.